fbpx
TEIRAUTIS ASMENINIO PASIŪLYMO!
TEIRAUTIS ASMENINIO PASIŪLYMO!

Asmeniniai duomenys

PRIVATUMO POLITIKA

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Airwave Lietuva“, veikiančios adresu Ozo g. 10, Vilnius, elektroninis paštas info@airwave.lt, ir kurios įmonės kodas yra 302773835 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://sildymocentras.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
    2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje (https://sildymocentras.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.
    3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Airwave Lietuva“.
    4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
    5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
     5.1.  Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
     5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
     5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
     5.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
     5.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
     5.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
     5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
     5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
     5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
     5.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
    6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
    7. Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika.
    8. Jei nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Įmonei savo asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
    9. Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Įmonė renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:
     9.1. Lankotės Įmonės valdomoje Svetainėje ir/ar Įmonės socialinių tinklų paskyrose arba naudojatės jų suteikiamomis galimybėmis;
     9.2. Siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Įmone;
     9.3. Įsigyjate Įmonės parduodamas prekes, teikiamas paslaugas;
     9.4. Sutinkate gauti Įmonės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Įmonės naujienlaiškį;
     9.5. Teikiate Įmonei savo prekes ar paslaugas;
     9.6. Susisiekiate su Įmonės klientų aptarnavimo skyriumi;
     9.7. Kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Įmone kaip klientas, tiekėjas ar kitas asmuo, turintis su Įmone verslo ar vartojimo santykių.
    10. Už asmens duomenų apsaugą Įmonėje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: el. paštas: info@airwave.lt.
   1. II. SKYRIUS
    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

    1. Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (klientas, tiekėjas, Svetainės lankytojas ir t. t.) ir kaip su Įmone bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t. t.), Įmonė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.
    2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
     12.1. Sutarties sudarymas ir vykdymas;
     12.2. UAB „Airwave Lietuva“ teisinių įsipareigojimų vykdymas;
     12.3. UAB „Airwave Lietuva“ teisėtų interesų užtikrinimas.
    3. Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:
     Duomenų tvarkymo tikslasDuomenų kategorijos ir tvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas
     Sutarties su Įmone sudarymas

     Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, gimimo data*

     Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas*

     Paslaugos duomenys: pirkimo data, prekės/paslaugos aprašymas, kaina*

     Sąskaitai pateikti reikalingi duomenys (tik su sutikimu): vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, prekės/paslaugos pavadinimas, kaina

     Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)
     Teisinių įsipareigojimų vykdymas

     Apskaitos ir mokestinių prievolių tvarkymas, įskaitant pagrindinius apskaitos dokumentus ir mokesčių dokumentus: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, banko sąskaita ir kiti banko rekvizitai.

     Teisės aktų numatytų informacijos ir ataskaitų teikimo įpareigojimų vykdymas: vardas, pavardė, informacija apie įsigytas prekes/paslaugas

     Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas (tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė)
     Teisėtų interesų užtikrinimas

     Klientų pasitenkinimo produktais, paslaugomis ir klientų aptarnavimu bei produktų portfelio, paslaugų ir klientų aptarnavimo analizė bei plėtra: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, informacija apie įsigytas prekes/paslaugas, informacija apie komunikaciją su Įmone

     Verslo veiklos analizės ir ataskaitų, ekonominės analizės ir ataskaitų teikimo sudarymas: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, informacija apie įsigytas prekes/paslaugas

     Teisinių reikalavimų sudarymas, pateikimas, gynimas ir atsisakymas:

     vardas, pavardė, asmens kodas/gimimo data, kontaktiniai duomenys, informacija apie įsigytas prekes/paslaugas, banko sąskaita ir kiti banko rekvizitai, informacija apie komunikaciją su Įmone

     Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei tai būtina teisėtam interesui užtikrinti.BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų)
     Atsakymas į pateiktas užklausas
     Asmens identifikavimo ir kontaktiniai duomenys: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, miestas ir kiti duomenys, kuriuos pateikiate savo iniciatyva*Pateikdami mums užklausą, susipažįstate ir sutinkate, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei reikalinga atsakyti į Jūsų užklausą. Atsakius į užklausą asmens duomenys saugomi iki 30 dienų, potencialios sutarties sudarymo tikslu, vėliau, jei sutartis nesudaroma – sunaikinami.BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui)
     Tiesioginės rinkodaros pranešimų ir naujienlaiškių siuntimas
     Asmens identifikavimo ir kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numerisAsmens duomenys saugomi bei tvarkomi sutikimo galiojimo laikotarpiu, nebent sutikimas būtų atšauktas anksčiau. Duomenų subjekto sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo galioja 5 metus nuo sutikimo gavimo dienosBDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui)

     *pažymėtų duomenų pateikimas yra būtinas, jei pageidaujate su Įmone sudaryti sutartį.

     III. SKYRIUS
     ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

    4. Įmonė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz.: Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ir pan. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisva valia išreikštas sutikimas, duomenų tvarkymui).
    5. Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.
    6. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:
     16.1. Elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;
     16.2. elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją.
    7. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.
    8. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje: https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads

     IV. SKYRIUS
     KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

    9. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
    10. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
    11. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
    12. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
    13. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

     V. SKYRIUS
     KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

    14. Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Įmonė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Įmonės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.
    15. Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Įmonė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

     VI. SKYRIUS
     JŪSŲ PAREIGOS

    16. Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Įmonei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.

     VII. SKYRIUS
     JŪSŲ TEISĖS

    17. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
    18. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
     28.1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@airwave.lt.
    19. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
     29.1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@airwave.lt.
    20. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
     30.1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@airwave.lt.
    21. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
     31.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@airwave.lt.
    22. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
     32.1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@airwave.lt.
     32.2. Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

     VIII. SKYRIUS
     INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

    23. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
    24. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
    25. Įmonė naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:
     35.1. Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio;
     35.2. Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Įmonei pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai;
     35.3. Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad Įmonė galėtų suteikti patobulintas funkcijas;
     35.4. Tiksliniai slapukai: Įmonė gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojamos Įmonės parduodamos prekės, dominantys konkrečius vartotojus. Atkreipkite dėmesį, kad Įmonė neleidžia trečiosioms šalims reklamuoti savo gaminių ir paslaugų Įmonės Svetainėje
     35.5. Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
    26. Internetinėje svetainėje https://sildymocentras.lt/ naudojami šie slapukai:
     TipasSlapuko pavadinimasPaskirtisDomenasGaliojimo terminas
     Analitinis__gaNaudojamas įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį besilankant svetainėjehttps://sildymocentras.lt/ 2 metai
      _gatNaudojamas kontroliuoti interneto tinklalapyje atliktų užklausų skaičiui. 1 minutė
     _gidNaudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti tinklapio lankytojus. 24 valandos
     Trečiųjų šalių1P_JARNaudojamas rinkti informaciją apie vartotojo naudojimąsi tinklapiu ir aplankytas reklamų svetaines.https://sildymocentras.lt/ 1 mėnuo
     APISIDNaudojamas trečiųjų šalių reklamos teikėjų tinklapyje, vartotojui pritaikytų reklamų rodymui. 2 metai
     CGICNaudojamas trečiųjų šalių reklamos teikėjų tinklapyje, vartotojui pritaikytų reklamų rodymui. 6 mėnesiai
     CONSENTNaudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus. 19 metų
     HSIDNaudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus. 2 metai
     NIDNaudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus. 7 mėnesiai
     SAPISIDNustato vartotojo naršyklės tipą ir įrenginio pobūdį, skirtas rodyti vartotojui pritaikytas trečiųjų šalių reklamas. 2 metai
     SIDNaudojamas vartotojo sesijai palaikyti. 2 metai
     SIDCCSaugo informaciją apie vartotojo aplankytas trečiųjų šalių reklamų svetaines. 4 mėnesiai
     SSIDSaugo informaciją apie vartotojo aplankytas trečiųjų šalių reklamų svetaines. 2 metai
     ACCOUNT_CHOOSERSaugo informaciją apie vartotojo aplankytas trečiųjų šalių reklamų svetaines. 2 metai
     GAPSSaugo informaciją apie vartotojo aplankytas trečiųjų šalių reklamų svetaines. 2 metai
     LSIDSaugo informaciją apie vartotojo aplankytas trečiųjų šalių reklamų svetaines.https://sildymocentras.lt/ 2 metai
    27. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
    28. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
    29. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
    30. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
    31. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

     IX. SKYRIUS
     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    32. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
    33. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.
    34. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
    35. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
    36. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
    37. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
    38. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@airwave.lt.
    39. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2020 m. birželio 29 d.

Switch The Language
  TEIRAUTIS ASMENINIO PASIŪLYMO!


  „Airwave“ yra puikiai savo srityje žinoma oro kondicionavimo, vėdinimo bei šildymo įrangos platintoja Baltijos šalyse, veiklą vykdanti nuo 1999 metų.

  „Airwave“ yra „Daikin“’, „Midea“ ir „Thermia“ oficialus atstovas Baltijos šalyse.

  ADRESAS
  Ozo g. 10, 08200 Vilnius
  TELEFONAS
  +370 (5) 2131798
  EL.PAŠTAS
  info@airwave.lt